nuffnang ads

Sunday, 28 July 2013

PRODUK INOVASI PERLU DIKOMERSILKAN, JANGAN CAKAP SAHAJA


Menjelang tahun 2020, Pembangunan Sains dan Teknologi merupakan salah satu agenda utama yang dilihat untuk membolehkan Malaysia dinobatkan sebagai salah sebuah Negara maju dan berpendapatan tinggi di rantau ini.  Oleh  kerana Kemajuan Sains dan Teknologi merupakan satu ciri sebuah negara maju, maka sains dan teknologi perlu dibangunkan  dan digembleng bersama-sama  bagi memacu pertumbuhan ekonomi yang menjadi nadi kepada kemajuan sesebuah Negara.  Selaras dengan keyakinan yang disuarakan oleh Perdana Menteri Malaysia, YAB Dato’ Sri Najib Tun Haji Abdul Razak bahawa sasaran Malaysia boleh menjadi Negara maju lebih awal iaitu sebelum 2020,maka usaha menjadikan Malaysia sebuah masyarakat yang berasaskan sains dan progressif perlu diperhebatkan. Dalam erti kata lain usaha melahirkan masyarakat yang berdaya cipta dan berpandangan jauh yang bukan sahaja dapat memanfaatkan teknologi masa kini tetapi turut menjadi penyumbang kepada kemajuan peradaban sains dan teknologi di masa hadapan juga perlu bergerak seiringan.
Di Malaysia, kepentingan sains dan teknologi ini semakin diakui dan keperluannya semakin meningkat kerana ia boleh disifatkan sebagai tunjang kepada gaya atau cara hidup masyarakat yang lebih moden dan maju. Justeru, bagi memenuhi  keperluan ini, penggerak utamanya iaitu modal insan yang berkemahiran dan juga teknologi dan kepakaran yang tinggi mesti dimiliki. Menyedari hakikat ini, Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi (MOSTI) berpandangan bahawa Malaysia perlu memajukan dan menyelaraskan semua sumber sains dan teknologi yang dimiliki Negara dan seterusnya megambil pendekatan menjadi Negara pengeluar teknologi. Maksudnya Malaysia bukan sahaja menggunakan teknologi hebat tetapi mampu menjadi pengeluar teknologi terkini yang mampu membantu memacu ekonomi Negara ke tahap yang lebih tinggi. Dengan cara ini, ekonomi Negara dapat dipermantapkan dan bertambah dinamik kerana hubungan kemajuan ekonomi dengan sains dan teknologi sangat berkait rapat dan berkadar langsung disebabkan oleh aktiviti ekonomi  yang banyak bergantung kepada teknologi itu sendiri.
 Persoalannya, bagaimana hasrat ini dapat direalisasi? Sudah semestinya ia dapat dimanifestasi melalui penghasilan produk-produk inovasi yang berpotensi untuk dikomersilkan di pasaran tempatan dan juga antarabangsa. MOSTI sebagai kementerian yang dipertanggungjawabkan untuk memangkin lonjakkan mega dalam bidang sains, teknologi dan inovasi Negara telah mensasarkan untuk mengkomersilkan sekurang-kurangnya 360 produk dalam tempoh 5 tahun akan datang. Untuk itu, pelbagai insentif pembiyaan telah disediakan oleh kerajaan bagi menyokong hasrat murni ini. Antaranya ialah dengan menyediakan empat dana penggalak iaitu science fund untuk menjalankan projek-projek P&P yang menyumbang kepada penerokaan idea baru dan kemajuan di bidang aplikasi sains, dengan memfokuskan penyelidikan inovatif dan berimpak tinggi. Techno Fund pula adalah geran yang diwujudkan untuk merangsang pertumbuhan dan inovasi syarikat-syarikat Malaysia dengan meningkatkan tahap R&D dan pengkomersilan. Skim ini menyediakan pembiayaan untuk pembangunan teknologi, sehingga ke peringkat pra-pengkomersilan, dengan potensi komersil untuk mewujudkan perniagaan baharu dan menjana kekayaan ekonomi negara. Inno Fund pula merupakan dana untuk pembangunan atau penambahbaikan produk baru atau sedia ada, proses atau perkhidmatan dengan unsur-unsur inovasi. Inno Fund boleh dikategorikan kepada Enterprise Inno Fund (EIF) dan Community Inno Fund (CIF). Manakala Skim Geran Penyelidikan Nanoteknologi (GPNT) pula dibangunkan untuk mendorong perlaksanaan dan pembangunan kepakaran dan kecemerlangan dalam penyelidikan nanoteknologi, terutama dalam bidang keutamaan nanoteknologi sebagai jentera pertumbuhan Model Baru Ekonomi. GPNT dapat membina kerjasama keserakanan merentasi pelbagai institusi dan bersifat multidisiplin, bagi memacu Malaysia untuk mencapai objektif daripada segi penyelidikan nanoteknologi dalam bidang keutamaan. Oleh yang demikian, peluang yang diberikan ini perlu direbut dan dimanfaatkan oleh semua pihak termasuk para usahawan, penyelidik,organisasi dan juga orang perseorangan.
Justeru, pihak yang terpilih untuk mendapat geran daripada pihak MOSTI ini perlu memastikan produk-produk yang dibawa mereka boleh dikomersilkan dan mesti ada usahawan-usahawan yang menyambut idea pengkomersilan tersebut untuk dipasarkan. Bagi tujuan itu juga, MOSTI akan memastikan kerjasama antara kedua-dua belah pihak begerak sederap dan berjalan seiringan untuk membolehkan produk tersebut dapat dijual di pasaran. Pihak kerajaan dan MOSTI ternyata serius dan  amat komited dalam melaksanakan usaha ini dan akan memantau perkembangan pihak-pihak yang telah menerima geran tersebut secara konsisten untuk memastikan keberkesanan pembiayaan yang telah diberikan. Ia jelas dibuktikan apabila kerajaan memperuntukkan sejumlah bajet yang bukan sedikit dalam program Rancangan Malaysia. Kerajaan telah membelanjakan sejumlah RM400 juta dalam RMK-5, RM600juta untuk RMK-6, RM933juta dalam RMK-7, RM1.6bilion untuk RMK-8, RM2.9 bilion untuk RMK-9 dan untuk RMK-10 pula, dari tahun 2013-2014 sejumlah RM660 juta telah diperuntukkan bagi tujuan tersebut. Bagi memastikan hasrat ini benar-benar terlaksana, beberapa perkara penting telah ditekankan dan diberi lebih perhatian dalam RMK-10. Antaranya ialah menyusun semula bidang keutamaan penyelidikan dalam sektor pertanian,bioteknologi, ICT, bahan termaju dan industri, Mengukuhkan komitmen industri, Meningkatkan pengkomersilan hasil penyelidikan (RND) dan seterusnya melaksanakan  pembidaan kompetitif untuk projek diberikan keutamaan. Usaha berterusan ini jelas menunjukkan kesungguhan kerajaan dalam memartabatkan bidang sains dan teknologi Negara demi memastikan matlamat menjadikan Malaysia Negara berpendapatan tinggi dan maju sebelum tahun 2020 tercapai bukanlah sekadar retorik ataupun omongan kosong.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...